Faaliyetlerimiz
Paylas
PDF Yazdır e-Posta
ENSEV1. Beyin özürlüler başta olmak üzere her tip engeli olan çocukların tüm ihtiyaçları için maddi ve manevi destek sağlar, bunları giderecek kurumlara her türlü yardımları yapar, bu kurumların yapacakları yardımları düzenler, yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yardım kampanyaları açar.

2. Mütevelli heyetince belirlenen oranlarda maddi yönden muhtaç veya yetersiz, özürlü ve engelli kişilerin bakım ve tedavilerini karşılar, gerektiğinde ameliyatlarını yapar veya destekler veya yapılmasına aracı olur. Kuruluşundaki esas amacı gerçekleştirmek üzere lüzumlu işletmeler kurar.

3. Engelli çocuklarla, sağlıklı çocukların kaynaşmasını sağlamak için ortamlar oluşturur. Sağlıklı çocukların engellilerle ilgili hassasiyetlerini geliştirebilmek amacıyla, gerektiğinde sağlıklı çocuklara da eğitim ve burs imkanları sağlar.

4. Fiziksel engelliler için kamplar kurar, geziler ve turlar düzenler. Engelli çocuk ve ailelerinin ihtiyacı için otel, misafirhane, huzur evi, kreş, lokanta, kantin, kafeterya ile her türlü sosyal, kültürel ve sportif  tesisler kurar ve işletir veya bu tip hizmet veren kuruluşlardan hizmet satın alır.

5. Engelli çocuğu olan ailelerin eğitimini sağlamak için toplantı ve seminerler düzenler. Gerektiğinde hukuki hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verir.  

6. Tıbbi cihaz, tekerlekli sandalye, ortez-protez vb. gibi ihtiyaçların teminine yardımcı olur, bunları  üretebilmek veya temin için tesisler açar ve işletir

7. Öncelikle beyin özürlü çocuk ve erişkinler olmak üzere tüm nörolojik ve ortopedik engellilerin tanı, tedavi ve tıbbi takiplerinin yapılmasına olanak sağlayan rehabilitasyon merkezleri, hastaneler, sağlık merkezleri, tedavi veya araştırma merkezleri kurar, açar, işletir, yönetir. Bu tesislerin inşası ve idamesi için, bu konularda söz sahibi olan yerli ve yabancı kuruluşlar ve bilim adamları ile irtibata geçer.

8. Özel eğitim kurumları kapsamına giren; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,  meslek okulları v.b. açar, işletir, kiralar.

9. Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu için özel mesleki rehabilitasyon merkezleri, yetenek geliştirme merkezleri ve korumalı işyerleri açar, işletir, kiralar. Sosyal ve mesleki rehabilitasyon konularında yerel yönetimle, ilgili bakanlıklarla, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

10. Ülkemizde çağdaş rehabilitasyon tıbbını gerçekleşmesini sağlayarak, geliştirici ve destekleyici çalışmaları yapar. Uluslararası düzeyde ilgili alanlarda çalışmalarda bulunan Türk ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Ulusal ve uluslar arası kongre, konferans, kurs, seminer, sempozyum ve konferanslar düzenler veya başka kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olanlara katılır. Bu faaliyetler için yerli ve yabancı bilim adamlarını ve araştırmacıları davet eder.

11. Amaç ve görevlerin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda eğitim ve öğretim çalışmalarını, araştırmaları, yayım ve yayınları destekler. Vakıfta çalışmak kayıt ve şartıyla yurt içinde ve dışında, amaç ve görevler çerçevesinde tıp ve teknik elemanların eğitimi, alanlarında uzmanlaşmaları ve gelişmeleri için burslar verir. Geliştirici, yönlendirici ve özendirici çalışmaları düzenler, bu yöndeki faaliyetleri destekler, gerektiğinde örnek ve öncü çalışmaları gerçekleştirir, vakıf amaçları doğrultusunda üstün çalışmalarda bulunan tıp mensuplarına ve diğer teknik veya idari elemanlara ödüller verebilir.

12. Resmi mercilerden gerekli izni alarak amaca ve faaliyetlere uygun konularda çalışan yurt içindeki veya dışındaki gerçek, tüzel ve özel kişi, kuruluş ve kurumlarla geçici veya sürekli işbirliğinde bulunur. Eleman değişimi ve eğitimi, ortak araştırma ve çalışmalar yapar, gerektiğinde 5072 sayılı Kanuna aykırı olmamak üzere maddi yardımlaşmalarda da bulunabilir.

13. Amaç ve görevlerin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için meslek okulları, yüksek okullar açar. Özürlü rehabilitasyonunun her alanında ve özürlü bakımında ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik eğitim programları geliştirir, personelini yetiştirmek, alanlarında uzmanlaştırmak için yurt içinde ve yurt dışında kurslara gönderir, gerektiğinde yurt dışı üniversitelerde okutur.  

14. Vakfın amacını gerçekleştirmek üzere gerekli olan gelir kaynaklarını temin etmek amacıyla her türlü sanayi, ticari, ekonomik faaliyetlerde bulunur, bunun için gerekli olan işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurar, kurulmuş olan her türlü faaliyetlere iştirak eder.

15. Özürlü bakımı için evde bakım ve kurumda bakım modelleri oluşturur, evde bakım şirketi kurar, yatılı bakım evleri açar, bakım personeli yetiştirmek için kurslar ve/veya eğitim kurumları açar.

16. Özürlü bireylere çeşitli spor dallarında eğitim sağlar, sporu rehabilitasyon tedavisinin bir parçası olarak uygular. Sportif faaliyetler tertip eder. Ülkemizde özürlü sporunun gelişmesini destekler. Bu amaç doğrultusunda yurt içi ve dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapar.

17. Vakıf, gayesi için çalışanları teşvik eder, bilimsel araştırma bursları verir, ödüllü yarışmalar düzenler, bilimsel çalışma yapanlara yardım eder, mesleki gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitimler verir, kurslar açar, sertifika verir;  

18. Çocukluğun ve erişkinliğin her döneminde özürlülüğün önlenmesi, var olan özrün şiddetinin en düşük seviyeye çekilmesi için çalışmalar yapar, bu çalışmaları gerçekleştirmek için sağlık ve araştırma tesisleri kurar, işletir, işlettirir, kiralar.